ଆମ ବିଷୟରେ

ଜିଙ୍ଗମୁୟୁୟାନ୍ କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ |

ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଜିଙ୍ଗମୁୟୁୟାନ୍ କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କୋ।, ଲି।ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଏବଂ କୁଲିଂ ଉପକରଣ, ଗରମ ଉପକରଣ, କର୍ମଶାଳା ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଏବଂ କୁଲିଂ, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଏବଂ କୁଲିଂ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ଯନ୍ତ୍ରର ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛୁ |

ସୁବିଧା

 • ସତ୍ୟ ଖୋଜ ଏବଂ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହୁଅ, ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଏବଂ ନୂତନ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସାହସୀ ହୁଅ |

  ଆତ୍ମା

  ସତ୍ୟ ଖୋଜ ଏବଂ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହୁଅ, ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଏବଂ ନୂତନ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସାହସୀ ହୁଅ |
 • ଉତ୍ପାଦର ନବସୃଜନ, ନୂତନ ବଜାରର ବିକାଶ, ନୂତନ ବଜାରର ଅଂଶଧନ ଧାରଣ କରେ |

  ପରିଚାଳନା କ strategy ଶଳ |

  ଉତ୍ପାଦର ନବସୃଜନ, ନୂତନ ବଜାରର ବିକାଶ, ନୂତନ ବଜାରର ଅଂଶଧନ ଧାରଣ କରେ |
 • ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମ basic ଳିକ ଭାବରେ ନିଅ, ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର, ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରଥମେ ରଖ, ସେବାକୁ ପ୍ରଥମ ରଖ |

  ପରିଚାଳନା ନୀତି

  ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମ basic ଳିକ ଭାବରେ ନିଅ, ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର, ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରଥମେ ରଖ, ସେବାକୁ ପ୍ରଥମ ରଖ |

ସର୍ବଶେଷ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |